Khoa học

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Viện KHCN Xây dựng lần thứ XII

Một số hình ảnh về hội nghị khoa học cán bộ trẻ viện KHCN Xây dựng lần thứ XII, hướng tới chào mừng 50 năm thành lập viện KHCN Xây dựng

Không xác định 02
Không xác định 03
Thông tin về lịch công tác của ban chấp hành
Các văn bản, nghị quyết, thông chi của Đoàn thanh niên
Danh sach cac co so doan
Không xác định 01
Ủy ban quốc gia về thanh niên